Butlers?

Butlers for Business adviseert ondernemers als u en neemt ondersteunende bedrijfstaken van u over, zodat u meer tijd kan besteden aan het runnen van uw KMO. Deze service spitst zich toe op alle domeinen waarmee u te maken krijgt, o.a. juridische aspecten, financiën, HRM, verzekeringen en dossiers over milieu en welzijn. 

Deze nieuwe dienstverlening is ontstaan op vraag van eenmanszaken en KMO’s zelf. Daar groeit het besef dat de slagkracht en het succes van een bedrijf ook zitten in de kwaliteit van de ondersteunende diensten. Maar het ontbreekt vaak aan middelen of kennis om hiervoor mensen aan te nemen. 

Butlers for Business biedt u een antwoord op deze behoeften met ervaren vakspecialisten. Hun rol varieert van adviseur, over projectbegeleider tot interimmanager.


Idee?

Het idee ontstond bij Marc Cox. Als bankier en bestuurder kwam hij in aanraking met verschillende bedrijven en sectoren. “Ik merkte dat men vaak met dezelfde vragen worstelt over financiële en juridische zaken. Niet iedereen maakt dagelijks een businessplan op of is vertrouwd met de finesses van een kredietdossier. 

Terwijl het voor mij evident is met mijn jaren ervaring.” Financial Butlers was geboren. “Maar ook ogenschijnlijk voor de hand liggende zaken zoals personeelsbeleid en crediteurenbeheer zijn soms kennislacunes. En dan hebben we het nog niet over de toenemende complexiteit van materies zoals milieuwetgeving.” Om ook daar van dienst te kunnen zijn, ging hij op zoek naar een aantal specialisten in zijn netwerk. Samen met Jan Larosse, Marc Geentjens en Dirk Van Houdt runt hij nu Butlers for Business. “Net als butlers staan we ten dienste van elke ondernemer. 

Discreet, vakkundig en altijd paraat. De helpende hand die je mist als ze er niet is”, voegt Marc fijntjes toe.


Betere corebusiness dankzij essentiële diensten

Ondernemers terug laten keren naar de kern van hun zaak, dat is het doel. 

Want de tijd die ze daarin investeren, rendeert het meest. Dit wil niet zeggen dat ze de controle over hun onderneming uit handen geven. “Net door niet meer opgeslorpt te worden door praktische beslommeringen, krijg je een meer heldere kijk. 

Aangevuld met onze inzichten en projectbegeleiding wordt de essentie van het zakendoen duidelijk en beslissen gemakkelijker” benadrukt Cox. Hoe dat praktisch verloopt, licht hij toe met de voorstelling van de 5 diensten die ze aanbieden.

Juridisch adviesveel geschillen kunnen voorkomen worden door bedrijfsdocumenten die juridisch op punt werden gesteld. Maar ook een doorlichting van bijvoorbeeld bedrijfsstatuten, mondt vaak uit in verbeteringsvoorstellen.

Financieel advieseen gezond financieel beleid staat of valt bij de optimalisatie van cashflows, debiteuren, kredieten en de opvolging van budgetten. Daarnaast treedt Butlers for Business ook op als sparringpartner voor het management. “Want als klankbord stellen we bepaalde evidenties in vraag, wat de zaken in een ander daglicht plaatst.”

Verzekeringenwie juist verzekerd wil zijn, heeft niet alleen een brede maar ook diepe verzekeringstechnische kennis nodig. Voer dus voor een echte specialist die bedrijven door het doolhof van aansprakelijkheid, schadegevallen, groepsverzekeringen, vrij aanvullend pensioen en zoveel meer loodst.

HRMpersoneelsbeheer gaat verder dan payrollmanagement. Het hele traject van aanwerven, coachen, renumereren tot reorganiseren bepaalt in grote mate ook het welslagen van de onderneming.

Preventieaandacht voor milieu en welzijn zijn niet meer weg te denken uit de bedrijfswereld. En als de ondernemer er niet mee bezig is, dan zal de wetgever zijn aandacht er wel op vestigen met steeds complexere administratieve vereisten en procedures. “Maar wie het belang ervan inziet, beseft dat het duurzaamheid ten goede komt en dat bepaalde certificeringen zelfs concurrentiële voordelen kunnen opleveren.”


Wenst u meer informatie? Neem contact op met Marc Cox op 014 49 02 28 of via e-mail.